Fakro ドt? Pencereleri 918

En uygun modellerde haz?rlanan 蓷t? penceresi modelleri.

  • 畤kan Demircan
  • 02164988981
  • https://www.catipencereleri.com.tr
  • Abdurrahmangazi Mahallesi Atatrk Caddesi No: 30 Kat 2 Daire 3

Firma Hakk覺nda

Binalardaki rutubetin büyük k?sm? çat? aral?klar?ndan kaynaklan?r. Buralar ???k ve havadan mahrum kald??? takdirde, rutubetin artmas? kaç?n?lmazd?r. Bölgenin rutubetten korunmas? için do?al ???k ve hava sirkülasyonuna sahip olmas? gerekir. Do?ru ölçülerde dizayn edilmi? bir çat? penceresi çat? aral?klar?n?n güne? ????? ve hava almas?n? sa?layarak bu bölgelerde rutubetin önlenmesine yard?mc? olacakt?r. Son dönemlerde modern görüntüleriyle çat?lara bamba?ka bir dekoratif hava katan çat? pencereleri, çat? katlar?n?n do?al ???k ve hava almas?n? sa?lamak amac?yla üretilen özel pencerelere denir. Çat? pencerelerinin son zamanlarda ev ve i?yerlerinde h?zl? bir ?ekilde yayg?nla?maya ba?lad???n? görüyoruz. Özellikle uygun çat? penceresi fiyatlar? bu konudaki talebin artmas?nda önemli bir rol oynamaktad?r. Çat? pencereleri, do?al ????a ve havaland?rmaya alan yaratmas? bak?m?ndan oldukça de?erlidir. Bu önemli özellikleri haricinde çat?lar?n bulundu?u alanlar?n çok daha estetik bir görünüme kavu?mas?n? sa?lamaktad?r. Bu çat?n?n hem iç hem de d?? taraf? için de geçerli bir durum. Genellikle ???ks?z ve bas?k olan çat? katlar?nda esteti?i ve konforu yakalamak için çat? penceresi kullan?m? büyük önem arz ediyor. Çat? penceresi, çat? merdiveni ve ç?k?? kapa?? ürünlerimiz hakk?nda daha detayl? bilgiye bizimle irtibat kurarak eri?ebilirsiniz.

En uygun modellerde haz?rlanan 蓷t? penceresi modelleri.


襤letiim Bilgileri

畤kan Demircan

Abdurrahmangazi Mahallesi Atatrk Caddesi No: 30 Kat 2 Daire 3

02164988981

fakrocatipencereleri@hotmail.com

https://www.catipencereleri.com.tr

Ziyaret癟i Say覺s覺: 917

07-01-2020